درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
هنگامی که دستبند میزدند