درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدیر بانک به من پیشنهاده آن را داد
اطلاعات تکمیلی
رفتم ارومیه بانک گفتند که کارت دیر راه می فته و من هم گفتم چی کار کنم اون ها هم به من تقاضای رشوه کردند