درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۹
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
غیر مستقیم