درخواست زیرمیزی
‫499,998 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بیرون از محوطه اداره