درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طريق رابط