درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جريمه خارج از قانون و لج كردن