درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۱-۲۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
صراحتا