درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۰-۰۷
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
باید بدی تا حکم به نفعت بشه