درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۰-۰۳
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما و حتی براش قبض صادر شد
اطلاعات تکمیلی
شهردار منطقه صراحتا گفت که علاوه بر هزینه های اداری مربوط به صدور مجوز ساخت و ساز؛ می باید مبلغ اضافی برای حسن انجام کار بپردازم و من هم دادم ولی اخیرا بعد از چند ماه نه تنها مجوزم باطل شده بلکه به دلیل ساخت غیرمجاز دادگاهی ام کردند.