درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توسط سرباز كه نيروي كادر هم در جريان بود