درخواست زیرمیزی
‫80,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - شهریار
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مسول صدور پروانه گفت چرا دولت بخوره بده من بخورم برات هم یک دهم می کنم و گرفت