درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
هدف: عبور از بازرسی
عمومی - فرودگاه - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
گفتند در صورت عدم پرداخت این وجه مهر نهایی را نمیزنند