درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۲-۱۵
هدف: بازپرداخت تسهیلات باکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با اشارات نظر