درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تبریز