درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۱-۰۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی راحت