درخواست زیرمیزی
‫400,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۰۱-۰۳
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم