درخواست زیرمیزی
‫8,400,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند فردا برای جلسه با رییس با سکه بیایید