درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفته شد برای اینکه پلمپ مغازه شکسته بشه باید ۴۰ میلیون بپردازی
اطلاعات تکمیلی
ملک تجاری من را به بهانه تعمیرات و بازسازی پلمپ کردند و گفته شده تا ۴۰ میلیون پرداخت نکنم پلمپ مغازه من شکسته نمیشود.