درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره آب - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما درخواست داده شده
اطلاعات تکمیلی
مدیرامور قراردادهای مجموعه ورزشی انقلاب بابت اجرای مصوبه هیات مدیره تقاضای رشوه نموده چون ادعا دارد که میتواند مصوبه هیات مدیره را عوض کند و یا اصلا اجرا نکند!