درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با واسطه
اطلاعات تکمیلی
من دریانوردم هنگام پیاده شدن از کشتی اجبارا باید از مبادی خروجی رد شویم که کالا ها رو از اونجا ورود و ترخیص میکنن اکثر کارکنان اونجا دنبال رشوه گرفتن هستن و اینو علنن میگن با وجود اینکه معافیت گمرکی داریم برای عبور بدون دردسر باید رشوه بدهیم