درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - گرگان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارم انجام نمیشد سه مارفت امد بی نتجه
اطلاعات تکمیلی
توسط شخصی راهنماییم کرده اگر این کاررا انجام بدی کارت همین امروز انجام میشود