درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی راحت و بین همکارانش بصورت واضح