درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج