درخواست زیرمیزی
‫150,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان حمل و نقل عمومی - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شبیه بقیه