درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - کرمانشاه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خريد از مغازه به قيمت فاكتور براى خانواده