درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - مشهد