درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: حوافقت و حمایت خارج از ضوبط
عمومی - اداره بهداشت - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اونقدر کار رو تاخیر انداختن که مجبور به پرداخت شدیم
اطلاعات تکمیلی
اداره کل تجهزات پزشکی واقع در انقلاب خ خارک جنوبی به صورت سیستماتیک و هماهنگ بدون رشوه کاری پیش نمیبرند