درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
قرارداد رو امضاء نمی‌کرد .مستقیم توی چشمم نگاه کرد گفت می‌خوام ماشینم رو عوض کنم ۵ ، ۶میلیون کم دارم . منم ۱۵۰۰۰۰۰ تومان دادم کوفت کنه