درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
غیر مستقیم.