درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کاشان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نامحسوس
اطلاعات تکمیلی
مدیر فرودگاه