درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: استخدام و قانون کار
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ماندن در پست اداری
اطلاعات تکمیلی
معاون پرورشی منطقه