درخواست زیرمیزی
‫2,600,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: حق بیمه
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به‌بهانه‌ی‌ واریز به حساب دولت اما به‌صورت نقد به‌خودش.
اطلاعات تکمیلی
به بهانه‌ای غیرقانونی بیمه‌ی دولتی قبلی را حذف و سپس آزاد کرده و گفت که راه بازگرداندن حق بیمه، پرداخت مبلغی به حساب خودش است. یعنی به‌طور غیرمستقیم و به بهانه‌ی واریز به حساب سازمان، پیشنهاد رشوه البته برای خودش داد.‌ چون مکاتبه‌نگاری با اداره‌ی کل استان ننموده به همین خاطر کار آن کارمند غیرقانونی بود، اما چون بازنشسته شده پیگیر مسئله نشدند.