درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مالیات - شاهین شهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق شخص ثالث به من گفته شد
اطلاعات تکمیلی
جواب استعلام مفاصا حساب مالیاتی برای دفترخانه و نقل و انتقال املاک در حدود ۱۰روز زمان میبرد که آقای مرادی در اداره یک روزه جواب را برایتان صادر میکند.