درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اینهمه براتون سود داره ۱۰۰ بده تا آخرش با ما دیگه