درخواست زیرمیزی
‫24,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به صورت حضوری
اطلاعات تکمیلی
پس از مراجعه و پرسش درباره حکم پلمپ (به صورت غیر قانونی) در خارج از ساختمان و در خیابان توسط شهردار ناحیه درخواست شد.