درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما بیان کردند ماهانه پرداخت کن
اطلاعات تکمیلی
عابر بانک بنده را گرفتند و ماهانه واریز کردم و ایشان برداشت میکرد