درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - مشهد