درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - بیرجند
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
قیمت وثیقه رو کم میزد و با رفتارش بهم فهموند که باید رشوه بدم تا تو کارشناسی وثیقم قیمت واقعی وثیقه رو بزنه