درخواست زیرمیزی
‫26,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۷
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - مشهد