درخواست زیرمیزی
‫2,600,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۷
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - سنندج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدیر اداره بنیاد مسکن کامیاران در ازای ارجاع کار به دفاتر مهندسی از این دفاتر میخواهد تا نقشه های شخصی خودش را رایگان انجام دهند
اطلاعات تکمیلی
مدیر اداره بنیاد مسکن کامیاران در ازای ارجاع کار به دفاتر مهندسی از این دفاتر میخواهد تا نقشه های شخصی خودش را ریگان انجام دهند