درخواست زیرمیزی
‫2,500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - بندرعباس