درخواست زیرمیزی
‫7,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تهدید و با تاخیر انداختن در انجام کار
اطلاعات تکمیلی
این اتفاق هر دوره تکرار میشود و من فقط مبلغ یکی از موارد را گفتم. به رئیس اداره شکایت کردم و متاسفانه ایشان هم مرا تهدید کردند که اگر پرداخت نکنم برایم دردسر درست میشود