درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره بازرگانی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم