درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران