درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: اخذ پروانه کارگزار گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدیر و معاون گمرک امام خمینی گفت چون شما تو این گمرک زیاد کار میکنید باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان کارت هدیه بانکی بگیری بدی به ما تا وقتیاز اورگانهای دیگه میان عیدی بهشون بدیم
اطلاعات تکمیلی
بجز ما به چند نفر دیگه از ارباب رجوع دیگه هم گفتن باید سر رسید بیارید و یا به ی نفر دیگه گفتن باید ۴۰ میلیون کارت هدیه ۵۰ هزارت تومانی بیاری تا عیدی بدیم فساد تو گمرک بیداد میکنه مدیرای گمرک اجرایی با پول ارباب رجوع به فک و فامیل و دوستای خودشون عیدی میدن اگرم این پولها پرداخت نکنی نمیتونی کار کنی بیچارت میکنن