درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: رسیدگی به تخلفات قیمت
عمومی - اداره تعزیرات حکومتی - خرم آباد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
علنی
اطلاعات تکمیلی
الان اکثر ادارات چه دولتی چه خدماتی همه رشوه میگیرند بارها رشوه نداده ام وآنقدر زیان دیده که چندبرابر مبلغ درخواستی ضررکرده ام علنی شده به نظر بنده مجلس ودولت باید نرخ رشوه را تصویب و قانونی کنند چون محال است این حکومت در مبارزه با فسادموفق شود