درخواست زیرمیزی
‫10,000,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران