درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهي