درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای کارشناسی ملک به قیمت بالاتر