درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توسط نماینده حفاظت در دادسرای رشت
اطلاعات تکمیلی
برای پرونده ای که شوهرم برای حمل موادمخدرحکم اعدام دارد آقای قویدل گفتند با دادن پول وصدادنبا قاضی پرونده اعدام به زندان تبدیل می شود